KONTAKTY

Ing Skála Pavol skala@khv.sk

tel.: 0903 701 097


kontakt tel.0903 701097 skala@khv.sk